Πολιτική απορρήτου & Cookies

Πολιτική απορρήτου & Cookies

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η διασφάλιση επικοινωνίας με τον ιστότοπο της Infomax γίνεται με TLS κρυπτογράφηση (μέγεθος RSA κλειδιού 2048 bits).

Παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στη σελίδα: Infomax Travel Insurance Privacy Policy & Cookies (η έκδοση στα ελληνικά θα είναι σύντομα διαθέσιμη).

Σύνδεση

Αποσύνδεση