Αλλαγή ασφαλιστηρίου υγείας - Εξειδικευμένοι σύμβουλοι

Άλλαξε την ασφάλεια υγείας σου με τη βοήθεια της INFOMAX.

Η αλ­λαγή του α­σφα­λι­στη­ρίου υ­γεί­ας με την ε­πι­λο­γή ε­νός άλ­λου προ­γράμ­μα­τος υ­γεί­ας άλ­λης α­σφα­λι­στι­κής που ε­ξυ­πη­ρε­τεί κα­λύ­τε­ρα τις α­νά­γκες σας και βο­η­θά στην ε­ξοι­κο­νό­μη­ση χρη­μά­των δεν πρέ­πει να σας προ­βλη­μα­τί­ζει, αρ­κεί να γί­νε­ται με σύ­νε­ση και προ­σο­χή.


Ε­πι­λέ­γο­ντας την INFOMAX Με­σί­τες Α­σφα­λί­σε­ων Υ­γεί­ας α­πο­λαμ­βά­νε­τε ά­με­σα κά­λυ­ψη στο πρό­γραμ­μα υ­γεί­ας της α­σφα­λι­στι­κής ε­ται­ρεί­ας της ε­πι­λο­γής σας από την πρώ­τη μέ­ρα και χω­ρίς πε­ρί­ο­δο α­να­μο­νής.

Ε­πι­πλέ­ον έ­χε­τε την δυ­να­τό­τη­τα να α­πο­κτή­σε­τε κο­ρυ­φαί­ες υ­πη­ρε­σί­ες υ­γεί­ας με συν­δυ­α­στι­κές λύ­σεις που κα­λύ­πτουν ο­λό­κλη­ρη την οι­κο­γέ­νει­α γρή­γο­ρα και με χα­μη­λό κό­στος.


Πώς γίνεται η αλλαγή του ασφαλιστηρίου υγείας;

 
  • Επικοινωνούμε μαζί σας και συμπληρώνουμε το έντυπο για τις ανάγκες σας.

  • Μελετάμε το ασφαλιστήριο υγείας που ήδη έχετε.

  • Προτείνουμε επιλογές προγραμμάτων υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες και το επιθυμητό κόστος.

  • Επιλέγετε με τη βοήθειά μας την ασφάλιση υγείας που σας ταιριάζει.

  • Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες αλλαγής της ασφάλισης υγείας σας.

 

Τι χρειάζεται για την αλλαγή ασφαλιστηρίου υγείας;

 
  • Το προηγούμενο ασφαλιστήριο υγείας σας.

  • Η τελευταία απόδειξη πληρωμής του προγράμματος υγείας σας.

  • Να γνωρίζουμε τα ασφαλισμένα μέλη που θέλετε να αλλάξετε την ασφάλεια υγείας τους.

  • Τυχόν εξαιρέσεις και ειδικούς όρους εφόσον υπάρχουν στο νοσοκομειακό ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα υγείας σας.


Ζητήστε μια δωρεάν εκτίμηση του συμβολαίου που σκέφτεστε να αλλάξετε.

Αλλάξτε την ασφάλεια υγείας σας εύκολα και γρήγορα με την βοήθεια των ασφαλιστικών συμβούλων υγείας της εταιρείας μας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την αλλαγή της ασφάλειας υγείας…

Καλέστε μας τώρα και μιλήστε
με έναν από τους
εξειδικευμένους μας συμβούλους!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 23 11 11 8000
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: 210 300 89 09
Κάντε κλικ εδώ
αφήστε μας το τηλέφωνό σας,
και ένας από τους εξειδικευμένους
μας συμβούλους θα επικοινωνήσει
άμεσα μαζί σας!