Η Infomax στη PHILOXENIA 2019

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η Infomax στη PHILOXENIA 2019

Συντάκτης: Τμήμα συντακτών Infomax
Η In­fo­max In­su­rance Bro­kers εί­χε την ευ­και­ρί­α να λά­βει μέ­ρος στην δι­ε­θνή έκ­θε­ση του­ρι­σμού PHI­LO­XE­NI­A 2019 στην πό­λη της Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Ε­κεί εί­χα­με την ευ­και­ρία να πα­ρου­σι­ά­σου­με το και­νο­τό­μο λο­γι­σμι­κό του infomax.gr που α­ντι­προ­σω­πεύ­ει την πρώ­τη και μο­να­δι­κή πο­λυ­τι­μο­λό­γη­ση στην α­σφά­λει­α υ­γεί­ας στον ελ­λη­νι­κό χώ­ρο έ­ως τώ­ρα.
Τα νο­σο­κο­μει­α­κά προ­γράμ­μα­τα υ­γεί­ας εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα προ­ϊ­ό­ντα και εί­χα­με την ευ­και­ρί­α να ε­ξη­γή­σου­με στους ε­πι­σκέ­πτες και στους ε­μπο­ρι­κούς α­ντι­προ­σώ­πους τη νέ­α ε­πο­χή στην οn­li­ne α­σφά­λι­ση υ­γεί­ας.
Ε­πί­σης, πα­ρου­σι­ά­στη­κε για πρώ­τη φο­ρά η λει­τουρ­γί­α της εν­σω­μά­τω­σης της τα­ξι­δι­ω­τι­κής ασ­φά­λι­σης υ­γεί­ας του infomax.gr. 

PHILOXENIA, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, Βούλα Πατουλίδου
Η ε­ται­ρεί­α μας έ­δω­σε την ευ­και­ρί­α στους Tour O­pe­ra­tors και τους Ξε­νο­δό­χους να γνω­ρί­σουν την και­νού­ρια πρό­τα­ση της infomax στην τα­ξι­δι­ω­τι­κή α­σφά­λι­ση στο B2B.
Οι ε­παγ­γελ­μα­τί­ες του χώ­ρου ε­ντυ­πω­σι­ά­στη­καν με την ευ­κο­λί­α που μπο­ρεί κά­ποιος πε­λά­της τους να δια­λέ­ξει, να πλη­ρώ­σει και να λά­βει σε λι­γό­τε­ρο α­πό έ­να λε­πτό το α­σφα­λι­στή­ρι­ο συμ­βό­λαι­ο τα­ξι­δι­ω­τι­κής α­σφά­λι­σης α­πό το tab­let, το smart­pho­ne ή το PC του.

Στο χώ­ρο μάς ε­πι­σκέ­φτη­καν ο Υφυπουργός Μα­κε­δο­νί­ας Θρά­κης κύ­ρι­ος Θε­ό­δω­ρος Κα­ρα­ό­γλου και η α­ντι­πε­ρι­φε­ρει­ά­ρχης κυ­ρί­α Βού­λα Πα­του­λί­δου οι ο­ποί­οι δή­λω­σαν εν­θου­σι­α­σμέ­νοι.

PHILOXENIA, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ι­δι­αί­τε­ρη ε­ντύ­πω­ση προ­κά­λε­σε το infomax.gr στον κύ­ριο Χά­ρη Θε­ο­χά­ρη που ε­λέγ­χει τις τύ­χες του του­ρι­σμού μας ως υ­πουρ­γός.
Ι­δι­αί­τε­ρη στιγ­μή ή­ταν η ο­λι­γό­λε­πτη ο­μι­λί­α του Δι­ευ­θύ­νο­ντα Συμ­βού­λου της ε­ται­ρεί­ας μας κυ­ρί­ου Α­πο­στο­λί­δη Δη­μή­τρη που εί­χε τη χα­ρά να πα­ρου­σι­ά­σει το pro­ject στο κε­ντρι­κό stage της δι­ο­ργά­νω­σης.

Η ε­ται­ρεί­α μας, α­πό­λυ­τα ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νη με τις συ­να­ντή­σεις που προ­έ­κυ­ψαν θα βρί­σκε­ται το ε­πό­με­νο δι­ά­στη­μα σε ά­με­ση ε­πα­φή με την και­νο­το­μί­α.
 

 
Τό­σο η α­σφά­λι­ση υ­γεί­ας ό­σο και η τα­ξι­δι­ω­τι­κή α­σφά­λι­ση εί­ναι προ­ϊ­ό­ντα που έ­χουν με­γά­λο πε­ρι­θώ­ρι­ο α­νά­πτυ­ξης στους Έλ­λη­νες και ό­χι μό­νο πο­λί­τες της χώ­ρας μας.
Ε­πί­σης, οι προ­τά­σεις μας στα νο­σο­κο­μει­α­κά προ­γράμ­μα­τα υ­γεί­ας ό­σο και στα τα­ξι­διω­τι­κά προ­γράμ­μα­τα α­πευ­θύ­νο­νται και σε πο­λί­τες της Ευ­ρώ­πης και του υ­πό­λοι­που κό­σμου.

Σχόλια


Αφήστε το σχόλιό σας

CAPTCHA code
Καλέστε μας τώρα και μιλήστε
με έναν από τους
εξειδικευμένους μας συμβούλους!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 23 11 11 8000
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: 210 300 89 09
Κάντε κλικ εδώ
αφήστε μας το τηλέφωνό σας,
και ένας από τους εξειδικευμένους
μας συμβούλους θα επικοινωνήσει
άμεσα μαζί σας!